Stadgar för Ofeigur Islandshästförening – att antas på årsmötet 2017-02-18
Efter en stadgemall från Sveriges Islandshästförbund 2015-12-01
 
1 kap Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål
Ofeigur Islandshästförening är en ideell förening som är ansluten till Svenska Islandshästförbundet (SIF) och därigenom ansluten till Svenska Riksidrottsförbundet (RF) i enlighet med SIF:s anslutning.
Föreningen har syftet att verka för islandshästens användning inom hästsporten och för fritidsändamål på sätt som anges i SIF:s stadgar. Föreningen skall verka för att lämpligt renrasigt hästmaterial utvecklas och utbildas för att möjliggöra att verksamhet inom tävling, utbildning och fritidsridning upprätthålls.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar) samt i enlighet med föreningens egen värdegrund (www.ofeigur.se) med särskild inriktning att:
·         Arrangera ridkurser, tävlingar och andra aktiviteter som stimulerar intresset för islandshästsporten
·         Bedriva barn- och ungdomsverksamhet i en demokratisk, mångkulturell, jämställd och drogfri anda
Föreningen skall motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Föreningens namn m.m.
Föreningens fullständiga namn är Ofeigur Islandshästförening.
Föreningens organisationsnummer är 838202-0553.
Föreningen har sin hemort/säte i Kristianstads kommun.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
Genom medlemskap i SIF blir föreningen även medlem i Skånes Idrottsförbund (DF) samt i Skånes Islandshästdistriktsförbund (SDF).
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser och beslut fattade av dessa idrottsorgan.
På begäran av RF, SIF eller ovanstående organisationers styrelser är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
 
5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller på sätt som styrelsen bestämmer.
Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till styrelseledamöter eller till en eller flera särskilt utsedda personer.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen skall återrapportera till styrelsen.

7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avge av såväl medlem som styrelsen.

8 § Tvist/skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SIF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SIF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av föreningen
För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra följande årsmöten, hållna med minst en månads mellanrum. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt islandshästsport-främjande ändamål.
Beslutet, jämte avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SIF.


2 kap Föreningens medlemmar
1 § Medlemskap

Medlemskap i föreningen medges den som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte, värdegrund och målsättning och som förbinder sig att efterleva dessa stadgar samt årligen erlägga fastställd medlemsavgift.
Inga former av särbehandling eller diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder får förekomma.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätt till. Medlemskapet gäller tills vidare.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller skada föreningens intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor till SIF.
Alla medlemmar är medlemmar i både förening, distrikt och förbund. Varje medlem är huvudmedlem i en förening, men det är tillåtet att var med i flera föreningar och då som stödmedlem. Stödmedlem har samma rättighet som huvudmedlem. Stödmedlemmar i förening räknas dock inte i underlaget för beräkning av antalet ombud till distriktsårsmöte och riksmötet.
 
Medlemskap kan sökas som senior, ungdom, introduktion och familjemedlemskap. Ungdom är en person t o m det kalenderår hon/han fyller 18 år. Nya medlemmar skall betala hela årsavgiften när helst under året inträde i föreningen sker.

2 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
·         Skall följa föreningens stadgar, värdegrund och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser och beslut.
·         Skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.
·         Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
·         Har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §
·         Har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 
3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på lika villkor. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.
Vid tävling och uppvisning representerar medlem alltid den förening i vilken man har sitt huvudmedlemskap.
Endast medlemmar som betalat sin medlemsavgift kan tävla vid officiella tävlingar.
Föreningen kan bestämma förutsättningarna för medlemmens deltagande i tävling och uppvisning. För deltagande i tävling och uppvisning utanför Sverige krävs SIF:s godkännande.

4 § Utträde
Medlem, som vill utträda ur föreningen under pågående verksamhetsår, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

5 § Uteslutning m.m.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala medlemsavgiften, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar och värdegrund eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning kan även begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
 
6 § Överklagande
Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande, beslut om uteslutning eller varning får överklagas till SIF enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

7 § Medlemskapets upphörande
Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått eller då beslut överklagats och ärendet blivit slutligt avgjort.


3 kap Årsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna genom publicering på hemsidan samt i föreningens Facebookgrupp. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslutning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/bokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall det anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
 
2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Sammansättning och beslutsförhet
Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen inte företrädas av ombud eller fullmakt.
Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmarna som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:
·         Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
·         Att medlemskap har beviljats före årsmötet
·         Att medlemsavgift har betalats före årsmötet
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.       Mötets öppnande
2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4.       Fastställande av föredragningslistan
5.       Fastställande av röstlängd för mötet
6.       Val av protokolljusterare och rösträknare
7.       Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
11.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12.    Fastställande av medlemsavgift i föreningen för nästföljande år
13.    Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
14.    Val av
a.       Föreningens ordförande för en tid av ett år
b.       Vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; hälften av ledamöterna väljs vartannat år
c.        Suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år
d.       2 revisorer jämte 1 suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e.       3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
f.         Ombud till riksmötet samt suppleanter till dessa
g.       Ombud till övriga möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud
15.    Övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
16.    Övrig information
17.    Mötets avslutande

6 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna via hemsida och Facebookgrupp.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 1 kap 7 § första stycket och 1 kap 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.


4 kap Valberedning
1 § Sammansättning

Valberedningen skall bestå av ordförande och minst 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen bör bestå av kvinnor och män och olika åldersgrupper skall finnas representerade.
Valberedningen skall bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen skall sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden
Valberedningen skall bereda valen inför kommande årsmöte och skall i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.
Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Därefter skall valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen skall upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.
Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.


5 kap Revision
1 § Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
Revisorerna skall vara oberoende av dem som de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsår skall vara revisorerna tillhanda i god tid före årsmötet.
Revisorerna skall granska föreningens verksamhet och styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse i god tid före årsmötet.


6 kap Styrelsen
1 § Sammansättning

Styrelsen skall bestå av ordförande samt 5-10 ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.
Styrelsen skall inom sig utse de befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, SIF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
·         Se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler
·         Verkställa av årsmötet fattade beslut
·         Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan
·         Ansvar för och förvalta föreningens medel
·         Fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen
·         Tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap 1 §
·         Förbereda årsmötet
Ordförande skall leda styrelsens arbete och övervaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3§ Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse få de som gjort framställningen kalla till sammanträde.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
Ordföranden får besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.
Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke skall protokoll upprättas. Protokoll skall undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
 
 
7 kap Övriga föreningsorgan
1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan
Årsmöte och styrelse får vid behov inrätta kommittéer och arbets- och projektgrupper.

2 § Instruktioner
Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

3 § Budget och verksamhetsplan
Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta kommittéer skall upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

4 § Återrapportering
Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap 4 § skall fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktionen.